Giỏ hàng

Cà Mau: Chủ động ngân sách địa phương trong mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế tại khu vực làm bệnh viện dã chiến

Cử tri tỉnh Cà Mau cho biết gặp khó khăn trong tự cân đối ngân sách với số tiền đã chi mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế, sửa chữa các khu vực để làm bệnh viện dã chiến. Do đó, cử tri tỉnh Cà Mau đề nghị Bộ Tài chính và cấp trên xem xét, hỗ trợ tỉnh phần kinh phí này.

Bố trí các nguồn tài chính hợp pháp để mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế

Bố trí các nguồn tài chính hợp pháp để mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế

Theo kiến nghị của cử tri tỉnh Cà Mau, đối với nguồn kinh phí mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế, sửa chữa các khu vực để làm bệnh viện dã chiến theo quy định tại Nghị quyết số 79/NQ-CP ngày 22/7/2021 của Chính phủ, tỉnh Cà Mau đã thực hiện mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế, sửa chữa các khu vực để làm bệnh viện dã chiến đảm bảo thực hiện công tác phòng, chống dịch COVID-19 với tổng số tiền là 366 tỷ đồng.

Cùng với đó, theo Quyết định số 482/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chủ động bố trí ngân sách địa phương và các nguồn tài chính hợp pháp khác để thực hiện cách ly y tế, chế độ phòng, chống dịch theo quy định.

Tuy nhiên, tỉnh Cà Mau là địa phương chưa tự cân đối ngân sách, phải nhận trợ cấp từ ngân sách Trung ương nên Tỉnh gặp khó khăn trong việc tự cân đối ngân sách với số tiền 366 tỷ đồng đã chi mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế, sửa chữa các khu vực để làm bệnh viện dã chiến. Do đó, kiến nghị Bộ Tài chính và cấp trên xem xét, hỗ trợ tỉnh phần kinh phí nêu trên.

Trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Cà Mau về vấn đề này, Bộ Tài chính cho biết, theo quy định tại điểm b, khoản 3 Điều 3 Quyết định số 482/QĐ-TTg ngày 29/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ về nguyên tắc hỗ trợ có mục tiêu từ ngân sách trung ương cho ngân sách địa phương trong phòng, chống dịch COVID-19: Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương “Chủ động bố trí ngân sách địa phương và các nguồn tài chính hợp pháp khác để thực hiện cách ly y tế, chế độ phòng, chống dịch theo quy định (phần ngân sách địa phương đảm bảo) và sửa chữa cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị y tế để phòng, chống dịch COVID-19”.

Căn cứ quy định nêu trên, Bộ Tài chính đề nghị Tỉnh chủ động bố trí ngân sách địa phương và các nguồn tài chính hợp pháp khác để mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế, sửa chữa các khu vực để làm bệnh viện dã chiến theo đúng quy định tại Quyết định số 482/QĐ-TTg ngày 29/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ.

Nguồn Tài Chính

Facebook Youtube Top