Giỏ hàng

Cà Mau: Phát động phong trào thi đua 'Vì nguời nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau'

Ngày 20/8, Văn phòng UBND tỉnh Cà Mau cho biết, ông Huỳnh Quốc Việt, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau vừa ký ban hành kế hoạch phát động phong trào thi đua 'Vì nguời nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau' giai đoạn 2021 – 2025.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau đề nghị các đơn vị, địa phương thực hiện phong trào thi đua phải đề ra nội dung, giải pháp giảm nghèo phù hợp với đơn vị, địa phương mình; huy động các nguồn lực cho địa bàn nghèo nhằm giảm hộ nghèo, tăng hộ khá, giàu; xây dựng và nhân rộng các mô hình tốt, sáng kiến hay, dự án hiệu quả về giảm nghèo bền vững. Gắn phong trào thi đua với các phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và phong trào “Cà Mau chung sức xây dựng nông thôn mới”.

Cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan, đơn vị, nhất là cán bộ làm công tác giảm nghèo phải gương mẫu, trách nhiệm, đồng hành cùng với người nghèo, hướng tới mỗi đơn vị, địa phương không để người nghèo bị bỏ lại phía sau.

Vận động, kêu gọi các tập thể, cá nhân trong và ngoài tỉnh, các công ty, doanh nghiệp, các mạnh thường quân có những việc làm thiết thực, đóng góp công sức, trí tuệ, của cải vật chất để hỗ trợ, giúp đỡ các đơn vị, địa phương và các hộ gia đình thực hiện giảm nghèo, thoát nghèo.

Khuyến khích doanh nghiệp và hợp tác xã liên kết trong sản xuất kinh doanh, tiêu thụ sản phẩm, phát triển đa dạng các mô hình sản xuất có sự tham gia của các hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ mới thoát nghèo. Vận động các nguồn lực để tham gia hỗ trợ giảm nghèo, tạo điều kiện cho người nghèo được tiếp cận tốt nhất các nguồn vốn để sản xuất, kinh doanh, tiếp cận các dịch vụ xã hội để cải thiện cuộc sống, giảm nghèo bền vững.

Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp và các đoàn thể đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, đoàn viên, hội viên tích cực tham gia công tác giảm nghèo bền vững và an sinh xã hội; tiếp tục triển khai cuộc vận động “Vì người nghèo” nhân tháng cao điểm và hàng năm. Thực hiện tốt việc nhận giúp đỡ, hỗ trợ thoát nghèo cho hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chỉ tiêu đã đăng ký hàng năm.

Ấp, khóm, tổ dân phố, khu dân cư, cộng đồng cùng thi đua đoàn kết giúp nhau giảm nghèo, hỗ trợ người nghèo tham gia lao động, sản xuất phát triển kinh tế gia đình, ổn định cuộc sống vươn lên thoát nghèo.

Các hộ gia đình thi đua chủ động vươn lên thoát nghèo và giúp đỡ các cá nhân, hộ gia đình khác cải thiện, từng bước nâng cao mức sống, điều kiện và chất lượng cuộc sông của người nghèo, người cận nghèo.

Nguồn Đại Đoàn Kết

Facebook Youtube Top