Giỏ hàng

Quy định về quyền hạn, tổ chức bộ máy Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực cấp tỉnh

Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực cấp tỉnh có quyền yêu cầu các cơ quan kiểm tra, thanh tra, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án của địa phương kết luận, xử lý các vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực; đồng thời trực tiếp chỉ đạo về chủ trương xử lý đối với một số vụ án, vụ việc cụ thể.

Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng

Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng 

Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng vừa ký ban hành Quy định số 67 của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy, chế độ làm việc, quan hệ công tác của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Bí thư tỉnh, thành ủy làm Trưởng ban Chỉ đạo 

Theo đó, Ban Chỉ đạo cấp tỉnh do ban thường vụ tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương thành lập, chịu trách nhiệm trước ban thường vụ tỉnh ủy, thành ủy và Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong việc chỉ đạo, phối hợp, đôn đốc, kiểm tra, giám sát công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (gọi chung là ở địa phương).

Trưởng Ban Chỉ đạo cấp tỉnh là Bí thư tỉnh ủy, thành ủy. Các Phó Trưởng Ban Chỉ đạo cấp tỉnh, gồm: Phó bí thư thường trực tỉnh ủy, thành ủy; Trưởng ban nội chính tỉnh ủy, thành ủy; Trưởng ban tổ chức tỉnh ủy, thành ủy; Chủ nhiệm ủy ban kiểm tra tỉnh ủy, thành ủy; Giám đốc công an tỉnh, thành phố; Trưởng ban nội chính tỉnh ủy, thành ủy là Phó Trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo cấp tỉnh.

Các Ủy viên Ban Chỉ đạo cấp tỉnh, gồm: Trưởng ban tuyên giáo tỉnh ủy, thành ủy; Chánh văn phòng tỉnh ủy, thành ủy; Chánh án tòa án nhân dân tỉnh, thành phố; Viện trưởng viện kiểm sát nhân dân tỉnh, thành phố; Chỉ huy trưởng bộ chỉ huy quân sự tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh; Giám đốc sở tư pháp tỉnh, thành phố; Chánh thanh tra tỉnh, thành phố; Chủ tịch ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, thành phố; Phó trưởng ban nội chính tỉnh ủy, thành ủy.

Ngoài thành phần, cơ cấu nêu trên, trường hợp thật cần thiết phải điều chỉnh về cơ cấu thành viên của Ban Chỉ đạo cấp tỉnh thì ban thường vụ tỉnh ủy, thành ủy báo cáo, xin ý kiến của Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương trước khi quyết định.

Quyền hạn của Ban Chỉ đạo cấp tỉnh

Ban Chỉ đạo cấp tỉnh có quyền yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc tỉnh ủy, thành ủy, cơ quan, tổ chức, đơn vị, người có thẩm quyền của địa phương báo cáo công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tình hình, kết quả công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; về xử lý một số vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực; việc giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý thông tin về hành vi tham nhũng, tiêu cực; việc thực hiện các biện pháp phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tại cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc thẩm quyền lãnh đạo, quản lý.

Yêu cầu các cơ quan kiểm tra, thanh tra, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án của địa phương kết luận, xử lý các vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực. Trực tiếp chỉ đạo về chủ trương xử lý đối với một số vụ án, vụ việc cụ thể hoặc yêu cầu cơ quan, tổ chức và người có thẩm quyền xem xét lại việc giải quyết hoặc giải quyết lại nhằm bảo đảm việc xử lý nghiêm minh, đúng quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Ngoài ra, Ban Chỉ đạo cấp tỉnh có quyền yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc tỉnh ủy, thành ủy và các cơ quan chức năng của địa phương trong quá trình kiểm tra, giám sát, thanh tra, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án, nếu phát hiện vi phạm liên quan đến cán bộ thuộc diện ban thường vụ tỉnh ủy, thành ủy, cấp ủy các cấp quản lý thì kịp thời báo cáo cho Ban Chỉ đạo cấp tỉnh, cấp ủy quản lý cán bộ đó để chỉ đạo xử lý theo quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước; đồng thời chuyển hồ sơ, tài liệu liên quan đến ủy ban kiểm tra tỉnh ủy, thành ủy, ủy ban kiểm tra thuộc cấp ủy quản lý cán bộ đó để kiểm tra, xử lý theo quy định của Đảng.

Trường hợp phát hiện vi phạm liên quan đến cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý thì kịp thời báo cáo Ban Chỉ đạo Trung ương theo quy định, đồng thời báo cáo thường trực tỉnh ủy, thành ủy và Thường trực Ban Chỉ đạo cấp tỉnh. Trong quá trình kiểm tra, thanh tra, thi hành án, nếu phát hiện sai phạm có dấu hiệu tội phạm thì chuyển cơ quan điều tra để xử lý theo thẩm quyền, không chờ đến khi kết thúc mới chuyển.

Nguồn Tiền Phong

Facebook Youtube Top