Giỏ hàng

06 nội dung trọng tâm trong chỉ đạo điều hành trong năm 2023 của UBND tỉnh Cà Mau

UBND tỉnh vừa ban hành chương trình hành động thực hiện Nghị quyết của Chính phủ, Tỉnh ủy, HĐND tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2023; về tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh năm 2023, với 06 nội dung trọng tâm cần được tập trung trong chỉ đạo điều hành.
 

Tỉnh Cà Mau sẽ tập trung phát huy tiềm năng, lợi thế phát triển bền vững về kinh tế, thúc đẩy tăng trưởng; đảm bảo các cân đối lớn của của tỉnh.
 

Để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ, hoàn thành mục tiêu, chỉ tiêu đã đề ra, với tinh thần quán triệt sâu sắc phương châm hành động của Chính phủ “Đoàn kết, kỷ cương, bản lĩnh linh hoạt, đổi mới sáng tạo, kịp thời hiệu quả”, UBND tỉnh xác định 06 nội dung trọng tâm trong chỉ đạo điều hành của năm 2023, cụ thể:

Tiếp tục quán triệt thực hiện nghiêm túc các định hướng phát triển của Trung ương và của tỉnh, chủ động tham gia cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư gắn với phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao và khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

Không chủ quan, lơ là, mất cảnh giác, chủ động, linh hoạt, sáng tạo trong lãnh đạo, chỉ đạo điều hành. Đoàn kết, nỗ lực, quyết tâm hành động cao nhất để thích ứng linh hoạt, hiệu quả với bối cảnh, tình hình, khắc phục khó khăn, thách thức, tranh thủ thời cơ, thuận lợi để phát triển kinh tế - xã hội; chủ động hội nhập quốc tế thực chất, hiệu quả. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các giải pháp phòng, chống dịch Covid-19; chủ động phương án ứng phó với các tình huống dịch bệnh mới có thể xảy ra, không để lúng túng, bị động, bất ngờ.

Nâng cao năng lực phân tích, dự báo; chủ động xây dựng các kịch bản, phương án thích ứng hiệu quả. Siết chặt kỷ luật, kỷ cương tài chính - ngân sách nhà nước. Thực hiện cơ cấu lại thu, chi ngân sách nhà nước phù hợp theo hướng tập trung chi đầu tư phát triển, giảm chi thường xuyên, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong chi ngân sách nhà nước, ưu tiên chi phòng, chống thiên tai, dịch bệnh và đầu tư phát triển phải có trọng tâm, trọng điểm. Nâng cao chất lượng tín dụng, bảo đảm cung cấp đủ vốn tín dụng cho nền kinh tế, tập trung vào hoạt động sản xuất kinh doanh, các lĩnh vực ưu tiên và các động lực tăng trưởng. Tạo điều kiện thuận lợi để huy động nguồn vốn của các thành phần kinh tế đầu tư kết cấu hạ tầng theo phương thức đối tác công - tư (PPP); đẩy mạnh thực hiện chủ trương xã hội hóa trong các lĩnh vực: Giáo dục và đào tạo, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường...

Đồng bộ, thống nhất trong chỉ đạo, điều hành, vừa tập trung xử lý hiệu quả các nhiệm vụ thường xuyên, các vấn đề tồn đọng kéo dài, vừa kịp thời ứng phó với những vấn đề cấp bách, bất ngờ phát sinh trong ngắn hạn; đồng thời, thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp mang tính căn cơ trong trung và dài hạn. Tập trung tháo gỡ khó khăn, có các giải pháp chính sách hỗ trợ kịp thời, hiệu quả cho sản xuất kinh doanh; bảo đảm đồng bộ các mục tiêu trước mắt và lâu dài, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững.

Phát triển văn hóa ngang tầm với kinh tế, chính trị, xã hội. Thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững, đảm bảo tiến bộ, công bằng xã hội, bảo vệ môi trường, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân, đặc biệt là người có công, hộ nghèo, các đối tượng yếu thế.

Tiếp tục củng cố, giữ vững quốc phòng, an ninh; đẩy mạnh các hoạt động đối ngoại, nâng cao chất lượng, hiệu quả hội nhập quốc tế.

Theo Cổng TTĐT CM

Facebook Youtube Top