Giỏ hàng

Cà Mau còn hơn 7.400 hộ nghèo

UBND tỉnh vừa ban hành quyết định phê duyệt kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2022 trên địa bàn tỉnh (theo chuẩn nghèo đa chiều được quy định tại Nghị định số 07/2021/NĐ-CP ngày 27/01/2021 của Chính phủ).

 Trên địa bàn tỉnh hiện còn 7.407 hộ nghèo cần được hỗ trợ.

 

Trong năm 2022, công tác giảm nghèo tiếp tục được quan tâm thực hiện, người dân được hưởng lợi các chính sách từ chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững như: Các chính sách bảo hiểm y tế, giáo dục, phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế; phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các tổ chưc chính trị - xã hội và đoàn thể tiếp tục thực hiện việc đảm nhận hỗ trợ giúp các hộ thoát nghèo, thoát cận nghèo. Theo đó, có trên 2.400 hộ được nhận giúp, trong đó, có trên 1.170 hộ nghèo, 931 hộ cận nghèo, 295 hộ mới thoát nghèo. Vận động hỗ trợ 345 căn nhà cho người nghèo, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Đến cuối năm 2022, mức giảm tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn tỉnh đạt 0,56%. Hiện toàn tỉnh hiện còn tổng số 7.407 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 2,41% và còn 5.710 hộ cận nghèo, chiếm tỷ lệ 1,86%.

 

Tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo của tỉnh Cà Mau được xác định là cơ sở để các sở, ban, ngành và địa phương sử dụng thống nhất trong việc hoạch định chính sách và mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội; các giải pháp thực hiện hiệu quả chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, các chính sách an sinh xã hội khác trong những năm tiếp theo.

Theo cổng TTĐT CM

Facebook Youtube Top