Giỏ hàng

Cập nhật và công bố cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh bạc Liêu

Ngày 15/11/2021, UBND tỉnh Bạc Liêu có Quyết định cập nhật và công bố cấp độ dịch COVID-19 để áp dụng các biện pháp hành chính “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19” trên địa bàn tỉnh. Cụ thể như sau:

Đối với cấp tỉnh: Cấp độ 3 - Nguy cơ cao (vùng cam).

Đối với cấp huyện:

Cấp độ 3 - Nguy cơ cao (vùng cam): 03/07 đơn vị là thành phố Bạc Liêu, huyện Đông Hải và huyện Hòa Bình.

Cấp độ 2 - Nguy cơ trung bình (vùng vàng): 03/07 đơn vị là thị xã Giá Rai, huyện Hồng Dân và huyện Phước Long.

Cấp độ 1 - Nguy cơ thấp (vùng xanh): 01/07 đơn vị là huyện Vĩnh Lợi.

Đối với cấp xã:

Cấp 4 - Nguy cơ rất cao (vùng đỏ) 05/64 đơn vị:

- 01 đơn vị thuộc thành phố Bạc Liêu: Phường 5;

- 02 đơn vị thuộc thị xã Giá Rai: Xã Tân Phong, phường Hộ Phòng;

- 01 đơn vị thuộc huyện Đông Hải: Thị trấn Gành Hào;

- 01 đơn vị thuộc huyện Hòa Bình.

Cấp 3 - Nguy cơ cao (vùng cam): 19/64:

- 02 đơn vị thuộc thành phố Bạc Liêu: Phường 1, xã Vĩnh Trạch Đông;

- 02 đơn vị thuộc thị xã Giá Rai: Phường Láng Tròn, xã Phong Thạnh Đông;

- 05 đơn vị thuộc huyện Đông Hải: Xã Long Điền, Xã Long Điền Đông, xã Long Điền Đông A, xã Điền Hải, xã Long Điền Tây;

- 06 đơn vị thuộc huyện Hòa Bình: Thị trấn Hoà Bình, xã Vĩnh Bình, xã Vĩnh Hậu, xã Vĩnh Hậu A, xã Vĩnh Mỹ A, xã Vĩnh Mỹ B;

- 04 đơn vị thuộc huyện Huyện Hồng Dân: Xã Lộc Ninh, xã Ninh Quới A, xã Vĩnh Lộc, xã Vĩnh Lộc A.

Cấp 2 - Nguy cơ trung bình (vùng vàng): 29/64 xã còn lại trên toàn tỉnh.

- 05 đơn vị thuộc thành phố Bạc Liêu: Phường 2, Phường 3, Phường 7, Phường 8, xã Hiệp Thành;

- 04 đơn vị thuộc thị xã Giá Rai: Phường 1, xã Phong Thạnh A, xã Phong Tân, xã Tân Thạnh;

- 05 đơn vị thuộc huyện Đông Hải: Xã Định Thành, xã Định Thành A, xã An Trạch, xã An Trạch A, xã An Phúc;

- 01 đơn vị thuộc huyện Hoà Bình: Xã Minh Diệu;

- 05 đơn vị thuộc huyện Hồng Dân: Thị trấn Ngan Dừa, xã Ninh Hoà, xã Ninh Quới, xã Ninh Thạnh Lợi, xã Ninh Thạnh Lợi A;

- 08 đơn vị thuộc huyện Phước Long: Gồm tất cả các đơn vị cấp xã của huyện Phước Long.

- 01 đơn vị thuộc huyện Vĩnh Lợi: Xã Châu Hưng A.

Cấp độ 1 - Nguy cơ thấp (vùng xanh): Gồm 11/64 xã, phường, thị trấn còn lại.

Thời gian áp dụng từ 00 giờ, ngày 16/11/2021.

Riêng đối với các đơn vị cấp xã nếu chuyển từ cấp độ dịch thấp sang cấp độ dịch cao hơn thì thời gian áp dụng sau 48 giờ kể từ thời điểm công bố trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh.

Chi tiết:Theo cổng TTĐT BL
Facebook Youtube Top